Mặt trận - Đoàn thể

06.01.2023 14:5789 đã xem

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 4:

Họ và tên: Phạm Phan Thanh Thúy

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường 4

2. Hội Cựu chiến binh Phường 4:

Họ và tên: Võ Đăng Thạnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4

3. Hội Nông dân Phường 4:

Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân Phường 4

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường 4:

Họ và tên: Nguyễn Văn Giàu

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM Phường 4

5. Hội Người Cao tuổi Phường 4:

Họ và tên: Phạm Quang Vinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Phường 4

6. Hội Khuyến học Phường 4:

Họ và tên: Ngô Viết Sanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Khuyến học Phường 4

7. Hội Chữ Thập đỏ Phường 4:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Phường 4

Tin tức khác